Home Noty Prawne

NOTY PRAWNE

Ogólne Warunki Korzystania ze strony http://www.fillmed.com.pl

Witamy na stronie LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. o adresie http://www.fillmed.com.pl (dalej określanej jako “Strona”).

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Noty Prawnej oraz Ogólnych Warunków Korzystania ponieważ określono w nich zasady korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację tych warunków.

Jeśli jest Pani/Pan osobą niepełnoletnią, musi Pani/Pan uzyskać pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych (którzy muszą zaakceptować te warunki).

I. WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Firma publikująca Stronę: LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. o zarejestrowana pod numerem KRS 0000577234 z siedzibą w Warszawie Al. Wyścigowa 6, 02-681 i kapitale zakładowym wynoszącym 40 000,00  PLN

II. CEL STRONY INTERNETOWEJ

Strona LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. została utworzona w celu prezentacji informacji dotyczącej firmy FILL-MED oraz jej wartości, lokalizacji, komunikatów, oferowanych przez nią dermokosmetyków oraz preparatów do zabiegów medycyny estetycznej.

Niniejsze warunki ogólne określają zasady korzystania ze Strony, które akceptuje każdy, kto ze Strony Korzysta.

Niniejsza Strona została utworzona zgodnie z polskim prawem.

W związku z tym, LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niezgodności jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie z przepisami obowiązującymi w innych krajach, w których mogą mieszkać użytkownicy Stron lub w przypadku braku dostępności niektórych produktów w danych krajach lub niezgodności produktów z lokalnymi przepisami i wymaganiami.

III. TREŚĆ STRONY

A) Zobowiązanie LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O.

LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. zobowiązuje się zapewnić zgodność treści niniejszej Strony z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przekazywania dokładnych i aktualnych informacji.

Tym niemniej LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. nie gwarantuje tego, że informacje będą dokładne, pełne lub aktualne w każdej chwili i nie jest w stanie zagwarantować stałej dokładności lub kompletności wszystkich informacji zawartych na Stronie. W związku z powyższym, LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, niedokładności lub pominięcia w informacjach dostępnych na niniejszej Stronie internetowej. Jednakże niniejsze warunki nie dotyczą fotografii produktów LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. pokazanych na niniejszej Stronie. LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O.  zobowiązuje się do nierozpowszechniania informacji zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich, a także informacji nielegalnych.

W przypadku stwierdzenia błędu, prosimy o przesłanie stosownych informacji na adres biuro@fillmed.com, a podejmiemy wszelkie działania w celu jak najszybszego naprawienia zgłoszonego błędu.

b) Informacje o obrazach produktów

Fotografie produktów znajdujących się na Stronie mają na celu przekazanie informacji ogólnych o produktach LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. i nie stanowią oferty handlowej. Żadne z informacji znajdujących się na niniejszej Stronie nie mają wartości umownej.

Informacje znajdujące się na niniejszej Stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych. W związku z powyższym, wykorzystanie Strony, obrazów i opisów produktów, a także porad ściśle związanych z kosmetykami i preparatami do zabiegów medycyny estetycznej nie zastępuje wizyty w placówce służby zdrowia (np. u lekarza, dermatologa, lekarza medycyny estetycznej lub farmaceuty). Kwalifikacje do udzielania porad w konkretnej sytuacji mają wyłącznie pracownicy służby zdrowia.

Z tego względu informacje zawarte na niniejszej Stronie nie powinny być traktowane jako porady medyczne lub wykorzystywane zamiast wizyty w placówce służby zdrowia.

c) Wykorzystanie linków pisanych hipertekstem

Wszystkie osoby trzecie chcące na swoich stronach internetowych umieścić linki do niniejszej Strony muszą uzyskać odpowiednią zgodę LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O.. Prośby o udzielenie takiej zgody należy przesyłać na adres biuro@fillmed.com

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że zewnętrzne strony internetowe zawierające linki pisane hipertekstem do niniejszej Strony nie podlegają naszej kontroli, podobnie jak treści prezentowane na nich obecnie i w przyszłości. Linki pisane hipertekstem do niniejszej Strony nie oznaczają zgody ani partnerskich relacji z LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O.. Za korzystanie z tych stron odpowiadają wyłącznie użytkownicy.

W związku z powyższym LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw własności intelektualnej, które mogą wyniknąć z dostępu do strony internetowej poprzez link pisany hipertekstem.

d) Użycie ciasteczek

Podczas korzystania ze Strony informacje mogą być zapisywane w formie plików typu cookies na twardym dysku Pani/Pana komputera.

Pliki te nie są przechowywane przez dłużej niż dwa lata.

Ze względu na optymalne korzystanie ze Strony zalecamy zezwolenie na zapisywanie plików cookies na Pani/Pana komputerze.

Proszę jednak pamiętać, że może Pani/Pan nie zezwolić na zapisywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

e) Treści pobierane

Na niniejszej Stronie możemy udostępniać treści, które można pobierać pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami.

Udzielamy Pani/Panu także, bezpłatnie i z zastrzeżeniem ochrony praw autorskich, niewyłącznego, niezbywalnego prawa do korzystania z treści pobieranych, ograniczonego do osobistego, prywatnego korzystania. Każda osoba trzecia pragnąca reprodukować, modyfikować, przedstawiać lub rozpowszechniać treści pobierane musi wcześniej uzyskać pisemną zgodę LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O..

Prośby o udzielenie takiej zgody należy przesyłać na adres biuro@fillmed.com

IV. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Cała Strona, jak również znajdujące się na niej obrazy, tekst, filmy video, logotypy, marki, wykresy, ikony i fotografie, a także pobierane dokumenty stanowią wyłączną własność LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. i podlegają polskiemu i międzynarodowemu prawu autorskiemu i prawu własności intelektualnej.

Wszystkie wyżej wymienione elementy są własnością LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. lub pochodzą z praw udzielonych konkretnie LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O..

Wyżej wymienione marki są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

W związku z powyższym, firma LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. zastrzega sobie prawa do podjęcia działań prawnych, w tym postępowań karnych, z tytułu wszelkich naruszeń jej praw własności intelektualnej.

Reprodukowanie, przedstawianie, publikowanie, tłumaczenie, przekazywanie lub rozpowszechnianie, w tym do celów komercyjnych, całości lub jakiejkolwiek części niniejszej Strony (w tym marek, logotypów lub fotografii) na jakimkolwiek nośniku jest oficjalnie zabronione bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O.. Stosowne wnioski można przesyłać na adres biuro@fillmed.com

Reprodukowanie, pobieranie, publikowanie i drukowanie jakichkolwiek informacji znajdujących się na Stronie jest dopuszczalne jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie do użytku prywatnego.

Użytkownikom wolno korzystać ze Strony wyłącznie w celach osobistych, prywatnych i niekomercyjnych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, niedokładności lub pominięcia w informacjach dostępnych na niniejszej Stronie internetowej. Jednakże niniejsze warunki nie dotyczą fotografii produktów LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. pokazanych na niniejszej Stronie.

Firma LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje dotyczące dokładności tych informacji.

Analogicznie, firma LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej Stronie.

Firma LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. nie odpowiada za korzystanie z niniejszej Strony prowadzące do szkód, ani za wirusy, które mogą przenosić się na urządzenia elektroniczne lub jakąkolwiek inną własność użytkownika.

Mówiąc ogólniej, firma LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. w żadnych okolicznościach nie odpowiada za szkody bezpośrednia ani pośrednie, niezależnie od ich przyczyny, charakteru, pochodzenia lub konsekwencji, wynikających z korzystania z niniejszej Strony lub innych stron, do których zawiera ona linki oraz/lub wynikających z braku możliwości korzystania ze Strony lub dostępu do niej.

Strona jest zazwyczaj dostępna przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu. Jednak z uwagi na obsługę, problemy informatyczne lub techniczne, lub przypadki siły wyższej, firma LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. może w dowolnym czasie zawiesić, przerwać lub zablokować dostęp do całości lub części Strony bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Samo wejście na Stronę nie oznacza przekazania danych osobowych.

Niektóre przypadki dobrowolnego przekazania informacji (np. zapisanie się do Newslettera lub prośby o porady) wymagają przekazania danych osobowych.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI – LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O.

LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie („FILL-MED”) pragnie wyjaśnić Państwu w jaki sposób postępuje z Państwa danymi osobowymi. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych sposobów przetwarzania FILL-MED przekazuje Państwu również w momencie zbierania Państwa danych.

1. Państwa dane będą przetwarzane w wyłącznie w celach, dla jakich zostały zebrane. W szczególności do celów takich należeć mogą: współpraca z odbiorcami produktów i usług FILL-MED, prowadzenie rozliczeń w związku z zawartymi umowami, prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej o produktach i usługach FILL-MED, marketing własny produktów i usług FILL-MED, organizacja wydarzeń, np. szkoleń i konferencji, ewidencjonowanie korespondencji, kontakt z podmiotem danych w przypadku zgłaszania przez niego indywidualnych zapytań, cele związane ze zgłoszeniami występowania działań niepożądanych.

2. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się wyłącznie do czasu osiągnięcia celu przetwarzania i ewentualnego wygaśnięcia roszczeń osób, których dane są przetwarzane wobec FILL-MED.

3. FILL-MED może przekazywać dane określonym podmiotom, z którymi współpracuje, gdy wynika to z celu, dla jakiego dane zostały zebrane. Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług FILL-MED zleca niektóre czynności przetwarzania innym podmiotom wyspecjalizowanym w danych dziedzinach – np. dostawcom usług technicznych. Dane osobowe mogą być ponadto przekazywane odpowiednim władzom w przypadku gdy wystosują one odpowiednio uzasadnione zapytanie. W przypadku zgłoszenia roszczeń wobec FILL-MED, dane mogą być przekazywane również współpracującym z Organizatorem doradcom, w tym kancelariom prawnym. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane, gdy ma to odpowiednie zastosowanie, firmom kurierskim w celu realizacji wysyłek zamówionych od FILL-MED. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazywane również FILL-MED, 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, France – centrali FILL-MED, w tym w przypadku wystąpienia działań niepożądanych – jako do producenta preparatu.

4. W zależności od celu, dla jakiego dane zostały zebrane, podstawą przetwarzania danych osobowych mogą być: łącząca firmę FILL-MED oraz podmiot danych umowa, zgoda podmiotu danych lub uzasadniony interes firmy FILL-MED jako administratora danych, wypełnienie ciążących na FILL-MED obowiązków prawnych – w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

5. Informujemy, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, w dowolnej chwili mogą Państwo bez żadnych opłat wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, poprzez informację przekazaną do FILL-MED za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych. Cofnięcie zgody będzie powodowało, że FILL-MED nie będzie kontaktowała się z Państwem w celu promocji jej produktów i usług a także może oznaczać brak możliwości korzystania z niektórych usług FILL-MED.

6. Jeśli zgłoszą Państwo odpowiednie żądanie, przekażemy Państwu bez żadnych kosztów informację o zbieranych przez nas danych osobowych. Ponadto, przysługuje Państwo prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, jak również przenoszenia danych (gdy jest to przewidziane prawem) oraz żądania sprostowania danych. Mają Państwo również prawo zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania odpowiednim organom – Prezesowi Urzędu Ochronny Danych Osobowych. Powyższe żądania mogą Państwo zgłaszać za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych.

Kontakt z FILL-MED możliwy jest drogą pisemną na podany niżej adres oraz mailowo na adres rodo@fillmed.com

LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O.
z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000577234, NIP: 7010509565, REGON: 362455645.

VII. ZMIANY NA STRONIE ORAZ ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA

Użytkownicy powinni pamiętać o tym, że LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O.  ma prawo  zmienić informacje i treści znajdujące się na Stronie oraz/lub warunki korzystania ze Strony w dowolnym czasie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Zmiany te mogą być wprowadzane w celu spełnienia wymagań nowych przepisów lub w celu modyfikacji Strony.

VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW/OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza Strona podlega prawu polskiemu.

Wszelkie spory dotyczące Strony rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby firmy LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać